KarenW, how was Boston? (74 views)

KarenW, how was Boston?