KarenW, how was Boston? (65 views)

KarenW, how was Boston?